Šta se dešava sa rezultatima?

Vašim učešćem u istraživanju možete dati dragocijene prijedloge na temu unaprijeđenja studijskih programa i uslova studiranja na Univerzitetu Crne Gore. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za oblikovanje studijskih programa u skladu sa potrebama studenata, ali i zahtijevima tržišta rada.

Rezultati će takođe biti korišćeni za razvoj karijere i savjetovanje studenata kao i diplomaca. Studenti će imati priliku da na osnovu rezultata istraživanja donose odluke o izboru kurseva i budućoj profesionalnoj karijeri.

Ovaj projekat se finansira uz podršku Evropske komisije. Ova publikacija reflektuje samo stavove autora, i Komisija nije odgovorna za potencijalnu upotrebu informacija koje se nalaze u njoj.